Mastodon Fluffy Schwartz, Author at Sensitive Skin Magazine